لیست محصلین

از منوی سمت راست بخش محصلین گزینه لیست محصلین را انتخاب نمایید.

در اینجا لیست تمامی محصلین که تا به حال به سامانه اضافه کرده اید نمایش میباید و دارای امکانات زیر میباشد:

ویرایش اطاعات: امکان تغییر نام، نام خانوادگی و نام کاربری دانش آموز وجود دارد.

تغییر کلمه عبور: قابلیت تغییر کلمه عبور توسط محصل وجود نداشته و باید توسط طراحی آزمون صورت بگیرد و در صورتی که دانش آموزان در ورود به سامانه مشکل داشتند یا کلمه عبور خود را فراموش کرده باشند استاد محترم می توانند از این طریق نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام فرمایند.

لیست آزمون ها: در اینجا آزمون هایی که به به این محصل نسبت داده شده است قابل مشاهده میباشد.

ارسال به آرشیو: در صورتیکه محصل یا محصلینی را که دیگر نیازی به وجود آن ها ندارید ولی نیاز است که سوابق آن ها نگهداری شود و یا اینکه بعد دوباره مورد استفاده قرار بگیرند می توانید به آرشیو اضافه کنید تا از لیست اصلی حارج شوند. بعد ها امکان آوردن محصلین آرشیو شده به لیست اصلی امکان پذیر میباشد. برای محصلین ترم های قبل یا سال قبل که دیگر به آن ها نیازی نیست میتواند مفید باشد.

حذف: دانش اموز را به صورت کلی از لیست حذف کرده و امکان بازگردانی آن وجود ندارد.