یکی از درخواست‌های متعدد کاربران و مهم و اساسی امکان تعریف کاربر زیر مجموعه است. این قابلیت بین سازمان ها، آموزشگاه و مدارس و … بسیار طرفدار دارد. بدین صورت که سازمان حساب اصلی خود را شارژ اعتبار می کند و سپس با تعریف حساب های کاربری مجزا برای اساتید و دبیران خود شارژ را بین آنان به اشتراک گذاشته و هر حساب کاربری زیر مجموعه به صورت مستقل می تواند آزمون های خود را ایجاد کرده و از شارژ حساب مادر استفاده کند و اینگونه دیگر نیاز نیست همه اساتید از یک حساب کاربری استفاده کنند.
جهت ساخت حساب کاربری زیر مجموعه به راهنمای سایت با عنوان «ساخت حساب کاربری زیر مجموعه» تحت سرفصل کاربری مراجعه نمایید.
نکته مهم قبل از ساخت حساب کاربری توصیه می کنیم که حتما نام و نام خانوادگی خود را در پروفایل حساب کاربری خود وارد کنید تا اگر دبیر یا استاد شما توسط آموزشگاه دیگری نیز اضافه شد یا شخصا خود اقدام به ساخت حساب نمود بتواند حساب ها را از یکدیگر تفکیک نماید.
نمایی از یک حساب کاربری که توسط چندین کاربر اضافه شده است: