راهنما یا مستندات متنی تستیفا بخشی از سایت است که به صورت کامل امکانات سامانه را تشریح کرده و برای افرادی که قصد استفاده از سامانه را دارند می تواند منبعی مفید به عنوان منبع آزموشی مورد استفاده قرار بگیرد.