تقلب

تقلب در آزمون روشی است که محصلین جهت دریافت نمره بیشتر به کار میبرند ولی این کار صدمات زیادی را در پی دارد که این آسیب ها شامل موارد زیر میگردد:

  • ضایع شدن حق و حقوق محصلین دیگر که برای این آزمون تلاش کرده و جوانمردانه جهت دریافت حق خود زحمت کشیدند
  • تایید صلاحیت محصل بابت آموزش داده شده که میتواند در آینده عواقب بدی داشته باشد.

به همین جهت در گذشته با قرار دادن شخص مراقب، فاصله زیاد صندلی ها. گروه‌بندی برگه سوالات و ردیف های یک در میان از دو یا چند آزمون متفاوت این موضوع را کمرنگ می‌کردند.


ولی در حال حاضر با آنلاین شدن آزمون ها روش های جلوگیری از تقلب می تواند سخت تر باشد. به همین جهت تستیفا امکاناتی را فراهم کرده است که این موضوع کمرنگتر شود.

امکانات تستیفا جهت جلوگیری از تقلب

استفاده از حالات پرسش تصادفی برای بهم ریختن ترتیب سوالات یا گلچین نامرتبی از سوالات باعث میشود تماس محصلین با یکدیگر جهت رساندن تقلب به میزان زیادی کاهش پیدا کند.

همچنین با توجه به عدم تک صفحه ای بودن صفحه آزمون این روش مشکلات زیادی را برای تقلب کردن ایجاد میکند. حتی می توانید در صورت داشتن سوالات تستی ترتیب گزینه ها را نیز به هم ریخته و برای هر آزمون دهنده ترتیب متفاوتی همانند سوالات ایجاد کنید.

همچنین با انتساب محصلین به یک آزمون و تنها فرصت یکبار شرکت در آزمون می توانید از شرکت آن ها در آزمون به صورت ناشناس جلوگیری کرده تا در نهایت فقط یکبار فرصت دیدن آزمونها را داشته باشد و با شرکت های چندباره به صورت ناشناس فرصت دیدن سوالات را نداشته باشد.


زمان پاسخگویی به سوالات: یکی از روش های جلوگیری از تقلب تعیین زمان برای پاسخگویی به هر سوال است بدین شکل محصل برای پاسخ به هر سوال یک فرصت معین دارد و بعد از اتمام زمان به طور خودکار به سوال بعد هدایت میشود و امکان بازگشت به سوال قبل. وجود ندارد.

نکته: در حالت بدون زمان پاسخگویی به سوال امکان حذف دکمه بازگشت به سوال قبل نیز وجود دارد.

نتیجه گیری


تصور ترکیب همه این موارد یعنی نمایش تصادفی و زمان باعث یک فشار سخت به محصل جهت جلوگیری از تقلب است که حتی تقلب را بسیار سخت تر از آزمون حضوری میکند.